System fazowy w Holandii – co warto wiedzieć?

Wybierając się do pracy w Holandii warto zapoznać się z obowiązującym prawem pracowniczym, a przede wszystkim z systemem fazowym pracy. Jest to system, w którym pozycja zatrudnionego rośnie wraz ze stażem pracy oraz liczbą podpisanych umów.

Zasady systemu fazowego zostały ujęte w Układzie Zbiorowym Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2009-2014. W systemie tym występuje podział na 3 fazy: faza A trwająca 78 tygodni, faza B trwająca 2 lata i/lub 8 umów oraz ostatnia – faza C (czas nieokreślony). Przechodząc do kolejnej fazy zatrudnienia, pracownik utrwala swoją relację z agencją pracy tymczasowej oraz uzyskuje więcej praw. W Holandii ceni się bowiem doświadczenie, a im większy staż pracy ma dany pracownik, tym mocniejsza jego pozycja.

Faza A

Pracownik znajduje się w fazie A do chwili przepracowania 78 tygodni na rzecz jednej agencji pracy tymczasowej. Nie ma tutaj znaczenia liczba zawartych umów o pracę tymczasową oraz liczba zleceniodawców, na rzecz których wykonywana jest praca. Jeśli przez okres 26 kolejnych tygodni lub dłuższy osoba nie pracuje na rzecz tej samej agencji pracy tymczasowej, naliczanie 78 tygodni w fazie A rozpoczyna się od nowa. Jeśli umowa w fazie A nie została zawarta na czas określony, osoba wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę tymczasową z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia. Oznacza to, że zakończenie zlecenia jest równoznaczne z zakończeniem umowy, a pracownicy tymczasowi mogą w każdej chwili zdecydować się na zakończenie pracy.

Faza B

Ta faza zatrudnienia rozpoczyna się, jeśli bezpośrednio po zakończeniu fazy A pracownik jest zatrudniony na rzecz tej samej agencji pracy tymczasowej lub jeśli w ciągu 26 tygodni po zakończeniu fazy A ponownie zostanie oddelegowany do pracy przez tą samą agencję pracy tymczasowej. Jak już wspomniano – faza B trwa przez okres dwóch lat lub ośmiu umów. Oznacza to, że w tej fazie można zawrzeć co najwyżej osiem umów o pracę tymczasową na czas określony. W momencie zawarcia dziewiątej umowy lub po upływie dwóch lat automatycznie rozpoczyna się faza C.

Jeśli między kolejnymi umowami w fazie B występuje przerwa wynosząca mniej niż 13 tygodnia, wlicza się ona do całkowitego czasu trwania fazy B. W fazie B klauzula o tymczasowym charakterze zatrudnienia nie ma już zastosowania, co oznacza, że jeśli pracodawca użytkownik zakończy zlecenie, umowa o oddelegowanie nie ulega zakończeniu, a agencja pracy tymczasowej musi podjąć starania, aby znaleźć odpowiednią pracę zastępczą. Poza tym, w fazie B umowa o pracę tymczasową może zostać wypowiedziana przed jej zakończeniem, jednak z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia. Agencja pracy tymczasowej musi otrzymać zgodę ze strony Zakładu Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV WERKBEDRIJF) lub złożyć odpowiedni wniosek w Sądzie Rejonowym w celu przedterminowego wypowiedzenia umowy o oddelegowanie. Jeśli w fazie B osoba nie pracuje przez okres od 13 do 26 tygodni na rzecz tej samej agencji pracy tymczasowej, naliczanie fazy B rozpoczyna się od nowa. Jeśli okres bez pracy wynosi 26 tygodni lub więcej, pracownik wraca do początku fazy A.

Faza C

Faza C rozpoczyna się w chwili, gdy pracownik kontynuuje pracę bezpośrednio po zakończeniu fazy B lub jeśli w ciągu trzynastu tygodni od zakończenia fazy B ponownie zostanie oddelegowany do pracy przez tę samą agencję pracy tymczasowej. Czas trwania fazy C jest nieokreślony. Podobnie jak miało to miejsce w fazie B, klauzula o tymczasowym charakterze zatrudnienia nie ma tu zastosowania. I agencja pracy tymczasowej ma obowiązek wypłacać pracownikowi część wynagrodzenia oraz pomóc w znalezieniu odpowiedniej pracy zastępczej w przypadku zakończenia zlecenia przez pracodawcę – użytkownika. Tutaj wiele zależy od pracownika. Jeśli odmówi podjęcia pracy znalezionej przez agencję, straci swoje prawa związane z pracą zastępczą oraz prawo do wypłaty części wynagrodzenia. Jeśli w fazie C pracownik zostanie ponownie oddelegowany do wykonywania pracy, ma prawo do co najmniej takiego samego wynagrodzenia, które otrzymywał w momencie braku pracy.

Zasady dotyczące wypowiedzenia umowy przed zakończeniem są bardzo podobne do tych przewidzianych w fazie B. Wydłużone zostały jedynie okresy wypowiedzenia. W fazie C dla obu stron okres wypowiedzenia wynosi miesiąc – chyba, że w umowie ustalono odmienny okres wypowiedzenia. Umówiony czas wypowiedzenia nie może jednak być dłuższy niż sześć miesięcy. Jeśli po zakończeniu umowy o oddelegowanie w fazie C osoba nie pracowała na rzecz danej agencji pracy tymczasowej krócej niż 26 tygodni, rozpoczyna się od początku faza B. A gdy okres ten trwał 26 tygodni lub dłużej, pracownik przechodzi do początku fazy A.

Joanna Urbanik
Euro-Tax.pl

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Paweł, dodano: 25 kwietnia 2017 | 11:23
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 0/0/0/0/1 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Nie. Szczerze nie ...
Przeczytaj opinię