Versicherungen

Praca w na terenie Niemiec automatycznie łączy się z niemieckim systemem ubezpieczeń społecznych. Pracując w Niemczech warto o nim pomyśleć, ponieważ dzięki niemu jesteśmy ubezpieczeni np. w przypadku choroby lub wypadku podczas pracy. Istnieje również ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, pielęgnacyjne czy emerytalne.

W Niemczech obowiązuje pięć podstawowych filarów ubezpieczeń społecznych:

  • ubezpieczenie zdrowotne;
  • ubezpieczenie pielęgnacyjne;
  • ubezpieczenie emerytalne;
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.

Na terenie Niemiec obowiązują dwa systemy ubezpieczenia zdrowotnego: prywatny i ustawowy. Większość pracowników ubezpieczonych jest w jednej z ustawowych kas chorych. W przypadku tego ubezpieczenia można wybrać jedną z wielu kas, jednakże wysokość stawki ubezpieczeniowej jest we wszystkich kasach chorych jednakowa.

Warto pamiętać, że bez ubezpieczenia zdrowotnego, nie ma możliwości założenia działalności gospodarczej, nie można również dokonać rejestracji w urzędzie pracy. Dodatkowo, nie można uregulować prawnie pobytu na terenie Niemiec. Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje przede wszystkim koszty związane z wizytą u lekarza, pobyt w szpitalu, lekarstwa oraz terapię lekarską.

Istnieje również ubezpieczenie prywatne. Z takiego rodzaju ubezpieczenia mogą skorzystać osoby, których dochody przekraczają ustalony z góry próg dochodowy (w roku 2013 próg ten wynosił 50 850 euro rocznie).

Decydując się jednak na jedno ze wspomnianych ubezpieczeń należy pamiętać, że:

  • prywatne kasy chorych są korzystniejsze dla osób młodych oraz zdrowych, wraz z upływem lat i pogarszającym sie stanem zdrowia składka ubezpieczeniowa wzrasta;
  • przy ustawowym ubezpieczeniu dzieci czy niepracujący współmałżonek objęci są ubezpieczeniem nieodpłatnie, w ubezpieczeniu prywatnym należy opłacać składkę za każdego członka rodziny z osobna;
  • zmiana prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego z powrotem na ustawowe jest niemożliwa;
  • osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą mają możliwość dobrowolnego ubezpieczenia społecznego (Freiwilige Versicherung mit der Zustimmung von der Krankenkasse).

Ubezpieczenie emerytalne zapewnia świadczenia emerytalne i rentowe. Warto też wspomnieć, że dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą nie ma obowiązku ubezpieczenia emerytalnego, podczas gdy dla pracowników jest ono obowiązkowe.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje koszty związane z opieką lekarską, włączenie pracownika w życie zawodowe po wypadku mającym miejsce w pracy bądź w przypadku choroby zawodowej.

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia pokrywa świadczenia pieniężne dla bezrobotnych, zakładając, że osoba bezrobotna w ciągu ostatnich dwóch lat była ubezpieczona przez co najmniej jeden rok i wciąż szuka pracy.

Każdy ustawowo ubezpieczony pracownik płaci za swoje członkostwo w ubezpieczeniu społecznym ustaloną stopę procentową od swojej pensji. Również dla pracodawcy ustalony jest stały procent. Przykładowo ubezpieczenie zdrowotne wynosi 15,5% pensji brutto, z czego 8,2% pokrywa pracownik a 7,3% pracodawca. Część opłacana przez pracownika pobierana jest z jego wynagrodzenia i przekazywana do kasy chorych.

Ważnym aspektem jest także fakt, iż każdy kto podejmie się w Niemczech pracy objętej obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym otrzymuje dowód ubezpieczenia społecznego wraz z numerem. Pracownik powinien zostać powiadomiony przez pracodawcę o numerze ubezpieczenia niezwłocznie po jego nadaniu.

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Ula, dodano: 10 marca 2017 | 09:07
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 4/6/4/4/6 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Tak. | Czy ...
Przeczytaj opinię